روستای تیس
مسجد جامع تیس
قلعه پرتقالی ها
قایق سواری
دریابزرگ
رستوران بام