مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار
دکتر عبدالرحیم کردی
رییس هیات مدیره و مدیر عامل
سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار