شنا
شنا:
توضیحات مکان:

با ورزش مفرح شنا لحظات شادی را برای خود رقم بزنید.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

با ورزش مفرح شنا لحظات شادی را برای خود رقم بزنید.


آدرس:

جاده ساحلی تیس - کلوپ دریایی مکران


ساعت کاری:
نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر