جنگل های حرا
جنگل های حرا:
توضیحات مکان:

درختان آن دراصطلاح محلی«تمر» گفته می شوند که کنار دریا قرار گرفته اند به همین علت به آنها جنگل های حرا گفته می شود. این جنگل ها درتمامی فصول سال درحال رویش هستند بطوریکه به این جنگل ها همیشه بهار هم میگویند. درمنطق تحت تاثیر جزرومدمیرویندبطوریکه استقراراین گونه ازساحل دریا شروع وتا حدنهایی جزرومد ادامه می یابد به همین لحاظ در بخث گردشگری میتواندمورد استفاده عموم قرار گیرد. همچنین این جنگل ها بسیار حاصلخیز بوده و از نظر تنوع زیستی یکی از کانونهای مهم بشمار میرود .وسعت جنگل‌های مانگرو در گواتر چابهار 350 هکتار است وسعتی از این‌گونه جنگل در شهرستان کنارک و در خورپزم قرار دارد.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

درختان آن دراصطلاح محلی«تمر» گفته می شوند که کنار دریا قرار گرفته اند به همین علت به آنها جنگل های حرا گفته می شود. این جنگل ها درتمامی فصول سال درحال رویش هستند بطوریکه به این جنگل ها همیشه بهار هم میگویند. درمنطق تحت تاثیر جزرومدمیرویندبطوریکه استقراراین گونه ازساحل دریا شروع وتا حدنهایی جزرومد ادامه می یابد به همین لحاظ در بخث گردشگری میتواندمورد استفاده عموم قرار گیرد. همچنین این جنگل ها بسیار حاصلخیز بوده و از نظر تنوع زیستی یکی از کانونهای مهم بشمار میرود .وسعت جنگل‌های مانگرو در گواتر چابهار 350 هکتار است وسعتی از این‌گونه جنگل در شهرستان کنارک و در خورپزم قرار دارد.


آدرس:

درشرقی ترین نقطه شهرستان چابهار،در گواتر


ساعت کاری:
نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر