درمانگاه شبانه روزی سینا
درمانگاه شبانه روزی سینا:
توضیحات مکان:

ساختمان پزشکان سينا و آزمايشگاه بهار داخل درمانگاه می باشد
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:
توضیحات مکان:

ساختمان پزشکان سينا و آزمايشگاه بهار داخل درمانگاه می باشد


آدرس:

درمانگاه شبانه روزي سينا بلوار امام خميني بين خيابان سينا و خيابان خيام


ساعت کاری:
نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر