سواحل لاک پشت های چابهار
سواحل لاک پشت های چابهار:
توضیحات مکان:

سواحل ماسه ای لیپار، کچو، کوپانسر، تنگ، پزم، گواتر و پوشت ازمهمترین سایت های تخمگذاری لاک پشت های دریایی سبز در سواحل چابهار هستند
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

راکندگی این سواحل شنی و ماسه ای نسبت به هم و دسترسی آسان به این محدوده ها باعث شده تأثیر عوامل طبیعی و بشری در این مناطق بیشتر ازسواحل واقع شده در جزایر باشد به طوریکه تخریب لانه های تخمگذاری توسط سگ سانان وبرداشت تخم ها توسط افراد سودجو باعث شده اغلب تخم های لاک پشت قبل از رسیدن به مرحله نوزادی از بین گردش حیات این دوزیستان در معرض انقراض قرار گیرد بنابراین حفاظت از سایت های تخمگذاری این گونه های ارزشمند دریایی در این نوع سواحل نیازبیشتری به انجام اقدامات حفاظتی و آموزشی نسبت به سواحل جزیره ای دارد.


توضیحات مکان:

سواحل ماسه ای لیپار، کچو، کوپانسر، تنگ، پزم، گواتر و پوشت ازمهمترین سایت های تخمگذاری لاک پشت های دریایی سبز در سواحل چابهار هستند


آدرس:

سواحل شنی چابهار و کنارک زیستگاه اصلی لاک پشت های سبز هستند. یکی از این مناطق در جاده بریس مسیر بین چابهار تا گواتر قرار دارد.


ساعت کاری:

-


نکات مثبت:

جذاب و دیدنینام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر