لاک پشت های سبز
لاک پشت های سبز:
توضیحات مکان:

آغاز فصل تخمگذاری لاک پشت های سبز دریایی درسواحل چابهار لاک پشت ها معمولا از اواسط تابستان تا اواخر پائیز جهت تخم گذاری درسواحل مناسب از قبیل کچو لیپار تنگ،پزم لانه گزینی می نمایند
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

بیش از20 نقطه از سواحل ماسه ای چابهار و کنارک از جمله گواتر، لیپار، تنگ، کچو، پُشت، کوپان سر و پزم از مهمترین زیستگاه ها و سایت های تخمگذاری لاک پشت های دریایی سبزهستند


توضیحات مکان:

آغاز فصل تخمگذاری لاک پشت های سبز دریایی درسواحل چابهار لاک پشت ها معمولا از اواسط تابستان تا اواخر پائیز جهت تخم گذاری درسواحل مناسب از قبیل کچو لیپار تنگ،پزم لانه گزینی می نمایند


آدرس:

بیش از20 نقطه از سواحل ماسه ای چابهار و کنارک از جمله گواتر، لیپار، تنگ، کچو، پُشت، کوپان سر و پزم از مهمترین زیستگاه ها و سایت های تخمگذاری لاک پشت های دریایی سبزهستند


ساعت کاری:

-


نکات مثبت:

جذاب - دیدنینام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر