جزیره شیطان پسابندر
جزیره شیطان پسابندر:
توضیحات مکان:

جزیره ای کوچک در دل دریا بسیار مرموز و شگفت انگیز باورهای قدیمی جالبی در مورد این جزیره بین مردم منطقه وجود دارد.
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

مرموز و شگفت انگیز


توضیحات مکان:

جزیره ای کوچک در دل دریا بسیار مرموز و شگفت انگیز باورهای قدیمی جالبی در مورد این جزیره بین مردم منطقه وجود دارد.


آدرس:

دسترسی از طریق پسابندر


ساعت کاری:

-


نکات مثبت:

شگفت انگیز و مرموزنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر