بندر زیبای صیادی پزم تیاب
بندر زیبای صیادی پزم تیاب:
توضیحات مکان:

بندرصیادی پـزم تیاب بندری زیبا درامتداد حاشیه ساحلی دریای عمان(سواحل مکران) که شبیه شبه جزیره ای است در بالایی دیواره های صخره ای که بیرون زدگی های آن مشرف به دریا قد علم کرده اند. اینجا بندر صیادی پزم است همیشه آرام با مردمانی خون گرم و مهمان نواز اینجا در بندرپزم تیاب همیشه صیادی حرف اول و آخر مردمانش بوده واست. صید و صیادی با همت و تلاش های بی وقفه مردمانش رواج دارد مردمان بندرصیادی پزم تیاب عشق شان دریاست و کسب روزی حلال، اینجا بندرپزم تیاب است تماشایی قایق ها و لنج های صیادی برگشته از دریا و صدای شُرشُر آب دریا درکنار آوای دل انگیزوقهقه مرغان دریایی ، نظاره صیادان پرتلاش وزحمت کش برای مردمانش لذت بخش است. اینجا بندر پزم است بندری که صیادانش با ساحل وامواج کوچک و بزرگ وآفتاب سوزان دوست یه دیرینه و جدایی ناپذیری دارند وتیره شدن رنگ پوست و زبری پوست دستتان آنها گواه این موضوع است. بوسه ی ساحل با دریا در وقت غروب خورشید درمیان پرواز مرغان دریایی خیلی زیباست. اینجا بندرپزم تیاب است با سواحلی آرام و بی نظیر ساحلش همیشه آرام است درمیان موج های بی تلاطم که بی قرارنند برای رسیدن به ساحل ، موج هایش خستگی ناپذیرند میان ساحل و دریا تماشای ساحل آرام و صدای برخورد موج برصخره های محکم و استوارآنقدرزیباست که ساعت ها هرکس را مات و مبهوت می کند. قدم زدن درساحل طلایی دروقت غروب دل انگیز، هم عشق است و هم تماشا... اینجا بندر پزم است کناره های دریای عمان و سواحل مکران با مناظری بکر و خدادادی که منتظر نظاره چشمان هرکسی که عاشق دریاست،
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

ﻏﺮﻭﺏ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺪﺍﻋﯽ ﮔﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻠﮕﻮﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻋﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﮎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺻﺨﺮﻩ ﺍﯼ، ﻣﺎﺳﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺗﺎﻻﺑﯽ ﺯﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺁﺑﺰﯼ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺁﺑﺰﯼ ﺑﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﯾﺒﺎ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﮐﺎﯾﯽ، ﭘﺮﺳﺘﻮﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺣﻮﺍﺻﯿﻞ، ﻓﻼﻣﯿﻨﮕﻮ، ﺍﮔﺮﺕ، ﺳﻠﯿﻢ ﻫﺎ، ﺁﺑﭽﻠﯿﮏ ﻭ ﭘﻠﯿﮑﺎﻥ، ﺑﺤﺮﯼ، ﺑﺎﻻﺑﺎﻥ، ﻫﻮﺑﺮﻩ ﻭ ﻋﻘﺎﺏ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﮐﻨﺎﺭﮎ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺑﻨﺪﺭ ﭘﺰﻡ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻮﻗﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﮑﺮ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﮐﻢ ﻧﻈﯿﺮ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ . ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﭘﺰﻡ ﮐﻨﺎﺭﮎ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎﺭﻫﺎﯼ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﯾﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﺻﻒ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺭﺍ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ، ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﮐﯽ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﺪﻥ . ﺣﺴﯿﻦ ﺭﺯﺍﻗﯽ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﻏﺮﻭﺏ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﮑﺮ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽ ﺳﻔﺮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ. ﺍﺣﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺁﺑﻬﺎﯼ ﻧﯿﻠﮕﻮﻥ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﭘﺰﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﯼ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻏﺮﻭﺏ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ . ﻭﯼ ﮔﻔﺖ : ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﺳﻮﺍﺣﻞ ﺑﻨﺪﺭ ﭘﺰﻡ ﺑﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺳﺒﺐ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ . ﺑﻨﺪﺭ ﭘﺰﻡ ﺗﯿﺎﺏ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 2 ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 10 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﺎﺭﮎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻣﻬﻢ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺻﯿﺪ ﻭ ﺻﯿﺎﺩﯼ ﺷﻐﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﯿﻨﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﺩﻻﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺰﻡ ﺍﺳﺖ . ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﭘﺰﻡ ﺗﯿﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺍﻟﯿﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﻧﯿﻠﮕﻮﻥ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﮑﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺟﻬﻠﯿﺎﻥ، ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﻨﺎﺭﮎ ﻭ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻣﮑﺮﺍﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ .


توضیحات مکان:

بندرصیادی پـزم تیاب بندری زیبا درامتداد حاشیه ساحلی دریای عمان(سواحل مکران) که شبیه شبه جزیره ای است در بالایی دیواره های صخره ای که بیرون زدگی های آن مشرف به دریا قد علم کرده اند. اینجا بندر صیادی پزم است همیشه آرام با مردمانی خون گرم و مهمان نواز اینجا در بندرپزم تیاب همیشه صیادی حرف اول و آخر مردمانش بوده واست. صید و صیادی با همت و تلاش های بی وقفه مردمانش رواج دارد مردمان بندرصیادی پزم تیاب عشق شان دریاست و کسب روزی حلال، اینجا بندرپزم تیاب است تماشایی قایق ها و لنج های صیادی برگشته از دریا و صدای شُرشُر آب دریا درکنار آوای دل انگیزوقهقه مرغان دریایی ، نظاره صیادان پرتلاش وزحمت کش برای مردمانش لذت بخش است. اینجا بندر پزم است بندری که صیادانش با ساحل وامواج کوچک و بزرگ وآفتاب سوزان دوست یه دیرینه و جدایی ناپذیری دارند وتیره شدن رنگ پوست و زبری پوست دستتان آنها گواه این موضوع است. بوسه ی ساحل با دریا در وقت غروب خورشید درمیان پرواز مرغان دریایی خیلی زیباست. اینجا بندرپزم تیاب است با سواحلی آرام و بی نظیر ساحلش همیشه آرام است درمیان موج های بی تلاطم که بی قرارنند برای رسیدن به ساحل ، موج هایش خستگی ناپذیرند میان ساحل و دریا تماشای ساحل آرام و صدای برخورد موج برصخره های محکم و استوارآنقدرزیباست که ساعت ها هرکس را مات و مبهوت می کند. قدم زدن درساحل طلایی دروقت غروب دل انگیز، هم عشق است و هم تماشا... اینجا بندر پزم است کناره های دریای عمان و سواحل مکران با مناظری بکر و خدادادی که منتظر نظاره چشمان هرکسی که عاشق دریاست،


آدرس:

چابهار - کنارک - بندر صیادی پزم تیاب


ساعت کاری:

24


نکات مثبت:

صید ماهی - قایق سواری - ساحل بکر - مردم مهمان نوازنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر