هتل آپارتمان صدف
هتل آپارتمان صدف:
توضیحات مکان:

اتاق های دو تخته ، سه تخته، چهار تخته و پنج تخته قیمت ها: دو تخته : یک میلیون ریال سه تخته : یک میلیون و دویست هزار ریال. چهارتخته : یک میلیون و سیصد هزار ریال پنج تخته: یک میلیون و چهارصد هزار ریال. تلفن: 98-5435312150+ 98-5435312153 فکس: 5435312155
وب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهاروب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

هتل آپارتمان صدف درون منطقه آزاد چابهار


توضیحات مکان:

اتاق های دو تخته ، سه تخته، چهار تخته و پنج تخته قیمت ها: دو تخته : یک میلیون ریال سه تخته : یک میلیون و دویست هزار ریال. چهارتخته : یک میلیون و سیصد هزار ریال پنج تخته: یک میلیون و چهارصد هزار ریال. تلفن: 98-5435312150+ 98-5435312153 فکس: 5435312155


آدرس:

چابهار - منطقه آزاد ، جنب مجتمع تجاری صدف


ساعت کاری:

24 ساعته


نکات مثبت:

قیمت مناسب - تمیز - درون منطقه آزادنام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر