بیمارستان امام علی
بیمارستان امام علی:
توضیحات مکان:

وب سایت جامع گردشگری چابهارویژگی های مکان:

این بیمارستان در نزدیکی دریا بزرگ واقع شده است.


توضیحات مکان:
آدرس:

بلوار قدس، خیابان شهید باهنر


ساعت کاری:
نکات مثبت:

نام

ایمیل یا تلفن همراه

نظر